مشاوره حقوقی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

مشاوره حقوقی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

فهرست مطالب

 مبنای حقوقی دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکا است، در فرضی که بین شرکا توافق برای تقسیم نباشد.

زمانی که تقاضای افراز ملک مشاعی در اداره ی ثبت مطرح می شود، واحد ثبتی در صورتی که صلاحیت به رسیدگی داشته باشد، پس از رسیدگی پرونده، قابل افراز بودن یا غیر قابل افراز بودن آن را اعلام می کند که این تصمیم واحد ثبتی، ظرف ده روز پس از ابلاغ به مالکین، قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

دادگاه پس از ثبت دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین می کند. پس از برگزاری جلسه ی رسیدگی، دادگاه آخرین وضعیت ثبتی ملک و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به خواهان را از اداره ی ثبت استعلام می کند. پس از وصول استعلام، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند. کارشناس رسمی با هماهنگی با نماینده و نقشه بردار ثبت، نسبت به بررسی وضعیت ملک از حیث قابلیت افراز و یا عدم قابلیت افراز، اقدام و نظریه ی خود را در خصوص افراز و یا عدم افراز ملک، صادر می کند. در صورتی که نسبت به نظریه ی کارشناسی اعتراضی وصول نشود و یا پس از وصول اعتراض، موضوع در هیأتهای کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و نظریه ی کارشناسی قطعی شد، دادگاه بر اساس همان، اقدام به صدور رأی می کند.

در صورتی که دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد، حکم به فسخ آن را صادر می کند و در صورت موافقت با آن، تصمیم را تأیید می کند.

در صورتی که دادگاه برخلاف تصمیم واحد ثبتی، ملک را قابل افراز تشخیص دهد، حکم به افراز ملک با تعیین قدرالسهم هر یک از شرکا از طریق قرعه، صادر می کند.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

طرفین دعوی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

هر یک از شرکایی که به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشند، خواهان معترضین) می باشند و به طرفیت بقیه ی شرکا به عنوان خواندگان باید دادخواست حقوقی، تنظیم و تقدیم دادگاه محل کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

دادگاه عمومی حقوقی شهرستانی که ملک در حوزه ی آن واقع است، صالح به رسیدگی است.

نحوه ی اجرای رأی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

دادگاه تنها تصمیم واحد ثبتی را تأیید و یا فسخ می کند و رأی بر افراز یا عدم افراز می دهد و نظر دادگاه، اعلامی می باشد. بنابراین نیاز به صدور اجراییه نیست.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

۱) حکم دادگاه که با توجه به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز یا عدم افراز صادر می شود، قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر مرکز استان بوده و غیر قابل فرجام می باشد.

۲) برخی محاکم، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صرفا در مواقعی می پذیرند که ملک از سوی واحد ثبتی، غیر قابل افراز تشخیص داده شود و در صورتی که ملک، قابل افراز تشخیص داده شود، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را نمی پذیرند. ۳) دادگاه پس از اتمام جلسه ی اول دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند و به کارشناس دستور میدهد، قابلیت افراز ملک یا عدم آن را بررسی و اعلام کند و دادگاه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به صدور رأی می کند.

مشاوره حقوقی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

مستندات قانونی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

 ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ی آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز می کند.

تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده، تا زمانی که رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع

تصميم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، مورد اعتراض می باشد. دادگاه شهرستان به دعوی، رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان، قابل شکایت فرجامی است.

ماده ی ۶ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه ی یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه ی افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ی شرکا ابلاغ می شود. تا چنان چه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، تسلیم کنند. طریقه ی ابلاغ، مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم الاجرا می باشد.

رویه و نظریات قضایی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

رأی شماره ی ۷۴۹ مورخ ۸۸ / ۵ / ۲۸ شعبه ی ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در این دعوا تجدید نظر خواه، اداره ی ثبت اسناد و املاک کرج است که از دادنامه ی صادره از مرجع تجدید نظر خواهی کرده اند که طی آن رییس دادگاه بدوی، نسبت به تصمیم واحد ثبتی شهرستان کرج مبنی بر غیر قابل افراز بودن زمین، برابر دادنامه ی صادر شده، منتهی به فسخ و نقض تصميم واحد ثبتی شده و تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی به عمل آمده است. نظر به این که اعتراضات تجدید نظر خواه، متضمن مراتبی نیست که نقض دادنامه ی صادر شده را ایجاب کند، بنابراین رای صادر شده تأیید میشود.

رأی شماره ی ۷۵۷ مورخ ۸۲/ ۴ / ۲۱ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تصمیم اداره ی ثبت، مبنی بر غير قابل افراز بودن ملک باید به کلیه ی مالکین مشاع، ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، دادگاه دستور فروش ملک را صادر کند.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۴۷۶۰ مورخ ۱۳۸۶/ ۷ /۱۸ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه

هر چند بر اساس مقررات کلی و ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاعی، تصمیمات مسئول ثبت که قابل اعتراض باشد، باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ شود، ولی با التفات به ماده ی ۶ آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور و عبارت: « در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود» چنین به نظر می رسد در مواردی که ملک، قابل افراز تشخیص داده نمی شود، نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسؤل ثبت و در مورد رد تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می کند، با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه عمومی حقوقی ) به طرفیت مالکین دیگر و پیوست کردن مدارک دعوی، سایرین را در جریان رسیدگی به دعوى افراز و تصمیمات متخذه، قرار می دهد. بنابراین با وجود اعلام مراتب به سایر مالکین، چنان چه احدی از مالکین معترض به تصمیم ادارہی ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم کرده باشد، هر دو پرونده تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۷۲۷۷ مورخ ۸۲/ ۹ / ۶ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

مستنبط از مفاد ماده ی ۲ قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب ۵۷، دادگاه مرجوع اليه ضمن رسیدگی به درخواست معترض به تصمیم رییس ثبت چنان چه ملک، قابل افراز باشد، با فسخ نظریه ی اداره ی ثبت، حکم به افراز ملک، صادر و چنان چه قابل افراز نباشد، به درخواست مالک مشاعی، دستور فروش ملک را طبق ماده ۴ قانون مذکور، صادر می کند.

نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد ۸۵

مطابق ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب سال ۱۳۵۷، دادگاه به اعتراض شریک ملک مشاعی، رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

چنان چه دادگاه، ملک را قابل افراز تشخیص دهد، پس از اعمال مقررات حاکم بر موضوع باید حکم به افراز ملک مشاعی با تعيين قدرالسهم شرکا طبق نظرک مبتنی بر استعلام مقدماتی از شهرداری و استقراع سهام و ترجیحا تنظیم صورت مجلس با حضور نماینده ی ثبتی با توجه به پرونده ی ثبتی، صادر کند و الزام اداره ی ثبت بر تقسیم و افراز ملک، مغایر موازین قانونی است.


خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.