مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوجه

مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوجه

چند راه حل برای طلاق زوجه

عسر و حرج

عسر در لغت به معنی تنگی، سختی و دشواری است و حرج نیز به تنگ فشار و ناچاری معنی شده است. بنابراین هر عملی یا رفتاری که از ناحیه مرد موجب فشار و در تنگنا قرار گرفتن و تحمل مشقت و سختی برای زن باشد او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات آن به حکم دادگاه از مرد طلاق بگیرد. از جمله ضرب و شتم مکرر زن توسط مرد، سرد مزاجی مرد و عدم رابطه زناشویی و امثال آن جزء مصادیق عسر و حرج است که تشخیص آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده به دعوای طلاق است.

در ماده ۱۱۳۰ مقرر شده است که، در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه مرد را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد، زن به اذن و اجازه دادگاه طلاق داده می شود.

مصادیق عسر و حرج

طبق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از به وجود امدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه بامشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد

– ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه

– اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

– محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

– ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

– ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری، که زندگی خانوادگی را مختل نماید.

نکته: مواردی که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر شده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز نموده و حکم طلاق را صادر نماید. به عبارتی آنچه در ماده ۱۱۳۰ آمده از باب مثال و نمونه است و هر نوع عملی یا رفتاری که باعث سختی و مشقت زن برای ادامه زندگی زناشویی شود و جزء موارد ذکر شده بالا نیز نباشد ممکن است به عنوان عسر و حرج تلقی شود.

– غیبت طولانی زوج هرگاه زوج چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد.

البته در ماده ۱۰۳۰ مقرر شده، اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

طلاق از جانب زوج

بند دوم

طلاق براساس شروط ضمن عقد در عقدنامه های رسمی شروط ضمن عقد نکاح به دو قسمت «الف» و «ب» تقسیم می شود و آنچه که مد نظر ما در این کتاب است قسمت «ب» و درخصوص مواردی است  که با اثبات آنها زن از طرف مرد وکیل است تا صورت بلاعزل با حق توکیل به غیر و با مراجعه به دادگاه و اخذ دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. این موارد در ۱۲ عقدنامه ها به صورت شرط ذکر شده اند. البته طبق ذیل ماده ۱۱۱۹ق مدنی علاوه بر موارد ۱۲ گانه شروط ضمن عقد نکاح زن در صورت موافق همسر، می تواند موارد دیگری را نیز به عنوان شروط ضمن عقد پیش بینی نماید. برای مثال، زندگی با مادرشوهر یا خروج مرد به تنهایی از کشور یا حق تحصیل یا اشتغال زن و سایر موارد دیگر.

 • موارد ۱۲ گانه شروط ضمن عقد نکاح عبارتند از:
 • شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. نفقه، خرجی متعارف زن است مانند لباس، خوراک، مسکن ارایشی، هزینه بهداشت و درمان و سایر حقوق واجب زن به مدت
 • سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای غیرقابل تحمل نماید. یعنی رفتارهایی که باعث ایجاد شرایط غیرقابل تحمل برای زن شود اور فحاشی، توهین، عدم انجام وظایف قانونی و ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.مثلا بیماری واگیردار یا خطرناک غیرقابل درمان در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد. مانند ایدز و بیماریهای واگیردار مجنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
 • دیوانه شدن مرد با وجود فرزند مشترک که امکان ادامه زندگی مقدور نباشد.
 • عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. یعنی مرد کارهایی را انجام دهد که اگر به عنوان شغل انتخاب شده باشد در این صورت به اعتبار و حیثیت و آبروی زن و خانواده لطمه وارد کند. تشخیص منافی بودن شغل با دادگاه باتوجه به وضعیت زن و خانواده است.
 • محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیش تر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعة متنهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. ا م ارای صادره باید قطعی و در حال اجرا باشد و مجموع حبس پنج سال یا بیشتر باشد. یعنی مرد در زندان در حال گذراندن محکومیت باشد.
 • ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس ازندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد و فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.
 • زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. (تشخه زندگی خانوادگی با دادگاه است) یا این که زوج ۶ ماه متوالی بد موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
 • ترک زندگی خانوادگی ۶ ماه به صورت مستمر و یکسره بدون دلیل وان اگر به واسطه مسائل دیگر مثل در زندان بودن باشد، مشمول این بند نیست بلکه باید از طریق عسر و حرج درخواست طلاق داده شود.
 • محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص این امر با توجه به موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. یعنی اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد. لذا اگر اجرا نشود یا تعلیقی باشد مشمول این بند نیست.
 • در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود. یعنی با گذشت پنج سال از زندگی مشترک به واسطه بیماری از ناحیه مرد، بچه دار نشوند. البته بیماری که علاج نداشته باشد و طبق نظریه قطعی پزشکی قانونی امکان درمان وجود نداشته باشد. اما اگر قابل درمان باشد امکان طلاق وجود ندارد.
 • در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. یعنی زن به دادگاه مراجعه کند و دادخواست و تقاضای طلاق بدهد به این دلیل که شوهرش اخیر مفقودالاثر شده و خبری از او نیست و از شروع دعوا و تشکیل پرونده ۶ ماه باید بگذرد تا طبق این شرط دادگاه حکم طلاق صادر کند.
 • زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. منظور از ازدواج اعم است از دائم یا موقت و بدون اجازه همسر اول. یا این که مرد دارای چند همسر باشد و عدالت را میان آنها از لحاظ معاشرت و آنچه که جزء وظایف شوهر است اجرا نکند مانند تمکین خاص (رابطه خاص زناشویی).

و نتیجه: با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه فوق و اثبات آن در دادگاه زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات انونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید. البته به تخصصی بودن و ضرورت اشراف به مسائل حقوقی طلاق، لازم است قبل از هر اقدامی ابتدا با وکیل دعاوی خانوادگی مشاوره نمایید.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مسائل حقوقی خانواده مهریه و طلاق از جانب زوج به مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوج و مشاوره حقوقی خانواده  و مشاوره حقوقی مهریه مراجعه نمایید.


از شما دعوت میشود این مطالب را نیز مطالعه نمایید:


خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوجه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.